پروژه هاي ساختماني

    Civil Projects

مجتمع تجاري ورزشي اردبيل  شرکت تجهيز و نگهداري سازمان تربيت بدني
.
1)

1-Ardabil Trade and Sport Complex  Client:  Iran Sport Org
.

   
پروژه هاي ساختماني دانشکده علوم اجتماعي و اقتصادي  دانشکده تبريز
.
2)

2-Social Science Faculty Civil Project  Client:  Tabriz university
.

   
ساختماني و تا سيساتي انبارهاي سرد سيب زميني
 
شرکت فرآورده های سيب زميني سبلان – اردبيل
.
3)

3-Potato Cold Storage Civil Project  Client: Sabalan Potato Products Co.Ardabil
.

   
پروژه سالن آمفي تئاتر  سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تهران
.
4)

4-Amphitheater Saloon Project  Client: Tehran Management Org
.

   
 پروژه مجتمع تجاري - پزشکي فرهنگ   بخش خصوصي (ساري)
.
5)

5-Farhang Trade and medical Complex  Client:  Private Sector – Sari City
.

   
پروژه استخر بانوان   مجموعه ورزشي انقلاب
.
6)

6-Women Swimmingpool Project  Client: Enghelab Sport Complex
.

   
پروژه مسکوني آمل   بخش خصوصي
.
7)

7-Amol Residential Project  Client: Private Sector-Amol City
.

   
مجتمع تجاري اداری آمل  بخش خصوصي
.
8)

8-Amol Trade and administrative Project  Client: Private sector-Amol City
.

 

Home  |  Contact us  |  About us  |  Civil Projects    
Piping Projects  |
 
Sewerage Projects  |  Piping and Refrigeration
 
Copyright © 2005-2006 Iranroof.com . All rights reserved